قفل TSA چمدان های دلسی

Saturday، ۳۱ Khordaad ۱۳۹۹

قفل TSA چمدان های دلسی:

یکی از نکات مهم چمدان دارا بودن قفل بین المللی تی اس ای چمدان می باشد

تا قبل از استفاده از این قفل گروه پلیس برای دسترسی به داخل چمدان در صورت عدم حضور شما می بایست به چمدان آسیب می رساندند

حال با استفاده از قفل چمدان تی اس ای که فقط نزد ماموران امنیت فرودگاه هاست می توانند بدون آسیب به چمدان آن را مورد بررسی قرار دهند